سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده:

یکی از مشکلات بهداشتی در اماکن عمومی مانند آرایشگاه ها عدم آگاهی کافی متصدیان حرفه آرایشگری نسبت به اهمیت رعایت موازین بهداشتی در این حرفه است و بطوری که بی توجهی آرایشگرها در گندزدایی وسایل کار و استفاده مجدد از برخی وسایل یکبار مصرف و عدم آگاهی برخی از مشتریان از عواقت آن، و کمبود اطلاعات بهداشتی متصدیان در خصوص بیماریهای وابسته به شغل آرایشگری و راه های انتقال آن، شرایط مناسبی برای انتقال بیماری های مختلفی از قبیل بیماریهای قارچی و بویژه ویروسی از جمله ایدز و هپاتیت Bو C مهیا می کند.لذا این مطالعه در جهت شناخت میزان و نحوه گندزدایی وسایل کار در آرایشگاههای مردانه شهر سنندج صورت گرفته است. این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- مشاهده ای است که جامعه آماری آن را کلیه آرایشگاههای مردانه شهر سنندج که جمعاً ۱۸۱ باب بودند، تشکیل داده است و با استفاده از پرسشنامه و چک لیست اطلاعات لازم جمع آوری گردیده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نرم افزار Win- Spss استفاده گردید.نتایج این مطالعه در خصوص میزان گندزدایی ابزار کار آرایشگری حاکی از آن است که ۶/۲۰ درصد متصدیان وسایل کار خود را گندزدایی نمی نمایند و ۴۳درصد در حد کمو متوسط و ۵۶/۸ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد مبادرت به گندزدائی ابزار کار می نمایند. ضمناً در مورد نوع روش و مواد مورد مصرف در امر گندزدائی مشخص گردید که ۵۳/۶ درصد از چراغ الکی، ۳۴/۴ درصد از ساولون – ۵/۴ درصد از الکل و درصد خیلی کمی از فرمالدئید- شعله گاز، اتوکلاو و … استفاده می کنند. در رابطه با نحوه گندزدائی نیز مشخص گردید که حدود ۶۵/۷ درصد متصدیان به طور صحیح از روش فیزیکی و ۵۴ درصد بطور صحیح از روش های شیمیائی گندزدائی استفاده می نمایند. در مورد خصوصیات مواد گندزدا بررسی حاکی از آن است که به ترتیب در ۶۳، ۴۶/۵و ۵۷/۵ درصد آرایشگاه ها خصوصیات از لحاظ غلظت زمان ماند و تاریخ مصرف مناسب بوده است. همچنین ۱۶/۶ درصد از متصدیان عدم توجه به مسئله گندزدائی را کمبود وسایل و مواد لازم و مشکلات تهیه آنها، ذکر کرده اند. نتیجه نهائی آنکه از آنجائیکه آرایشگاهها می توانند در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی، محیطی مناسب برای انتقال عوامل بیماری زا باشند بنظر می رسد که گسترش برنامه های آموزش بهداشت بین عامه مردم از طریق رسانه های گروهی و آموزش متصدیان جهت آشنائی با روش های مختلف گندزدائی وسایل کار خود و آشنائی با بیماری های مرتبط با شغل و روش های کنترل آن ها و همچنین پایش مداوم آرایشگاهها ضروری به نظر می رسد.