سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا نصوری –
ابوالفضل ملازاده زنوز –
رضاآقا ابراهیم سامانی –
سیدشاپور رضاشجایی –

چکیده:

حیوانات باغ وحش در ایران چندان مورد توجه نیستندو جرء موضوعات مطرح دامپزشکی ایران نمیباشند . با توجه به اینکه این حیوانات در فضای محدود قفص زندگی میکنند و احتمال تماس مکرر با آلودگی احتمالی انگلی در آن فضا زیاد است لذا در بررسی حاضر به وضع آلودگی انگلی لوله گوارش آنها پرداخته ایم . برای این منظور از مجموع سه باغ وحش موجود در تهران ۴۳ نمونه مدفوعی از ۱۷ قلاده شیر افریقایی ۹ قلاده گرگ ۶ قلاده خرس ۳ قلاده روباه ۳ قلاده گربه وحشی ۲ قلاده شغال ۲ قلاده پلنگ ( ایرانی و افریقایی ۱( قلاده کف تار بررسی شدند . که پس از تهیه گسترش مستقیم بر روی لام ۵ قلاده شیر افریقایی به توکساس کاریس لئونینا، ۲ قلاده گرگ به توکسو کارا کنیس ، ۱ قلاده شیر افریقایی به توکسو کارا کتی ، ۲ قلاده گربه وحشی به نوعی ترماتود و ۱ قلاده پلنگ به نوعی ترماتود آلوده بودند . در کل از مجموع ۴۳ نمونه %۲۵/۵۸ کل نمونه ها آلوده تشخیص داده شدند که از این %۲۵/۵۸ ، %۷۲/۷۲ آلودگی اسکاریدیایی و %۲۷/۲۷ از ترماتود ها بودند و از %۷۲/۷۲ آلودگی آسکاریدیایی %۶۲/۵ توکساس کاریس لئونبناو %۱۲/۵ توکسو کارا کتی و %۲۵ توکسوکارا کنیس بودند . با توجه به بقایه طولا نی و ماندگاری بالای تخمهای آسکاریس و نیز پاتوژنز آنها وخصوصا در حیوانات جوان تر در مان دوره ای انگلی در این حیوانات لازم دیده میشود از سوی دیگر اهمیت این انگل ها در بیماری های زئونوز لارو مهاجر احشایی و لارو مهاجر چشمی در کارگران باغ وحش و نیز بازدید کننگا ن مخصوصاگروههای سنی پایین و دانش آموزان باید مورد توجه قرار بگیرند