سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رئیسیان زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
رضا فیضی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
ابوالفضل عباسی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حمید منظمی – کارشناس معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان

چکیده:

جهت بررسی میزان استفاده از کاه غنی شده با اوره توسط دامداران و بررسی موانع احتمالی پیشرفت طرح پس از فرضیه سازی، متغیرها مشخص و پرسشنامه تدوین شد . براساس ای ن اطلاعات متغیرها
مشخص و پرسشنامه تدوین وبا مراجعه به محلهای غنی سازی کاه و مصاحبه حضوری با دامداران پرسشنامه ها تکمیل گردید . در این پرسشنامه ها عوامل مؤثر در پیشرفت طرح مورد بررسی قرار گرفته
– و متغیر پاسخ میزان رضایت دامدار از طرح بود. سوالات موجود در پر سشنامه : ۱- نوع دامداری، ۲- تعداد دام ، ۳- نحوه اشتغال ، ۴ – میزان تحصیلات ، ۵- وضعیت تغذیه ، ۶- میزان اطلاع از طرحغنی سازی کاه ، ۷- نحوه استفاده از کاه غنی شده درتغذیه دام ، ۸ – مشکلات پیشرفت طرح ۹-تعداد دوره های آموزشی گذرانده شده ، ۱۰ – احساس نیاز به گ ذراندن دوره های تکیملی و ۱۱- وضعیت مالی دامدار، بود . اطلاعات استخراج شده و آنالیز آماری با نرم افزار spss انجام شد . ۲۴/۱% مشکل عدم حمایت فنی و علمی دامداران از طرف مراجع ذیصلاح دولتی را علت عدم پیشرفت مناسب طرح دانسته اند که از این تعداد نیز ۵۷% از طرح اظهار رضایت نموده اند.