سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز پروش – استادیار گروه فیزیک، سازمان مرکزی، دانشگاه پیام نور، تهران
علیرضا گوشه – دستیار علمی دانشگاه پیام نور، شوش

چکیده:

پرتوگیری داخلی ناشی از جذب رادیونوکلئیدها در بدن انسان، به علت حضور برخی از رادیونوکلئیدهای طبیعی و مصنوعی در غذا، آب آشامیدنی و هوا صورت می گیرد پتاسیم طبیعی همراه با ۴۰Kو ٢٢۶Ra وTh ٢٣٢و رادیونوکلئید مصنوعی ۱۳۷Csدر محیط زیست وجود دارد. به علت قابلیت جذب زیاد این رادیو نوکلئید ها توسط مواد خوراکی از جمله سبزیجات پهن برگ خوراکی، اندازه گیری این رادیو نوکلئیدها ارزشمند است. این مطالعه در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ و به مدت ۶ ماه در آزمایشگاه تحقیقاتی ملی دانشگاه پیام نور صورت گرفته و طی آن میزان ٢٢۶Ra وTh ٢٣٢ و۱۳۷Cs موجود در برخی از انواع سبزیجات پهن برگ خوراکی شهر تهران با استفاده از روش طیف سنجی گاما اندازه گیری شد. در این مقاله نتایج مربوط به ٢٢۶Ra وTh ٢٣٢با مقادیر ۴۰k که قبلا توسط مولفین گزارش شده است، مقایسه گردیده است. مقدار ۱۳۷Cs زیر حد قابل اندازه گیری دستگاه بود. همچنین میزان پرتوگیری، شهروندان تهرانی از طریق مصرف این سبزیجات تعیین و با استاندارد ALI مقایسه شده است. اندازه گیریها نشان می دهد که اولا هر چهار نوع ایزوتوپ در این گیاهان موجود است، ثانیا در کلیه نمونه ها مقدار آن از حد دز سالیانه ALI پایینتر است . بر اساس مطالعات ما به نظر می رسد این کار برای اولین بار در ایران انجام شده باشد. ما این روش را برای تعیین میزان پرتوگیری ساکنین مناطق آلوده و رصد کردن آلودگی محیطی به مواد رادیو اکتیو پیشنهاد می کنیم