سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساغر رسایی مؤخر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایرج امینی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد رضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
همت الله پیردشتی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مورفو لوژیکی مؤثر بر خوابیدگی در لاین های موتانت گندم در سال زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی بخش کشاورزی هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی در زعفرانیه ی کرج به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار ا نجام گردید. فاکتور اول شامل ۵ ژنوتیپ گندم به نام های طبسی (والد مادری )، T – ۶۵ – ۵۸ – ۸ ،T – ۶۶ – ۶۷ – ۶۰ ،T – ۶۵ – ۵ – ۱ ،T – ۶۵ – ۷ – ۱ ) و فاکتور دوم ۴ سطح کودی نیتروژن (N220 ،N180 ،N140 ،N100 کیلوگرم در هکتار اوره) در نظر گرفته شدند. ارزیابی نتایج نشان داد که اثر ژنوتیب بر درصد پروتین دانه به روش NIR و درصد جذب آب در سطح احتمال ۱% و بر رسوب زلنی در سطح احتمال ۵% از لحاظ آماری معنی دار شد و همچنین اثر کود بر درصد پروتین دانه به روش برد فورد در سطح احتمال ۵% از لحاظ آماری معنی دار شد . اثر متقابل کود و ژنوتیپ بر درصد جذب آب در سطح احتمال ۵% از لحاظ آماری معنی دار شد..به طور کلی رقم طبسی (شاهد ) دارای بیشترین درصد پروتئین در دانه بوده است.