سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رقیه نوری زاده – کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان امام حسین(ع) هشترود، مربی دانشگاه آزاد مرند،
فاطمه رنجبرکوچکسرائی –
ریحانه ایوان بقاء – کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
محمد زکریاپزشکی – متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تبریز

چکیده:

یکی از روشهای مؤثر جهت تنظیم باروری، سترون سازی زنان میباشد. از جمله اختلالات روانی جنسی زنان سترون شده، پشیمانی بعد از عمل، فقدان میل جنسی، عدم واکنشجنسی و نگرانی جنسیتی میباشد. ازآنجا که پشیمانی بعد از عمل و طرح درخواست برگشت باروری با صرف هزینههای گزاف و خطرات جانی ناشی از حاملگی مجدد همراه است و با توجه به یافتههای متناقضمطالعات قبلی در ارتباط با تغییرات جنسی بعد از عمل،پژوهشگر برآن شد تا مطالعهای با هدف تعیین پشیمانی و تغییرات جنسی زنان سترون شده را انجام دهد مطالعه از نوع توصیفی با حجم نمونه ۱۵۰ زن سترون شده طی۱-۱۰سال اخیر میباشد که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامهای مشتمل بر سه قسمت مشخصات افراد، سنجش پشیمانی و تغییرات جنسی بعد از عمل بود که بوسیله واحدهای مورد پژوهش تکمیل و توسط SPSS نسخه۱۱/۵آنالیز شد.