سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر کاووسی – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،
محمدکاظم قندی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای اصلی از مواد ومصالح تشکیل دهنده و همچنین خصوصیات فیزیکی آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف از این کار انجام مقایسه منطقی بین این خصوصیات و میزان مقاومت سایشی آسفالت سطحی بوده است. برای تعیین میزان چسبندگی مصالح به قیر، آزمایش سایش سطحی که یک دستگاه آزمایش تحقیقاتی است مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که سایش آسفالت سطحی که به صور کاهش وزن نمونه پس از اتمام آزمایش سایش درواحد سطح نشان داده می شود ناشی از سه عامل کنده شدن سنگدانه ها، خرد شدن آنها وسائیده شدن آنها می باشد. همچنین از بررسی نتایج مشخص گردید که مقاومت سایشی آسفالت با مقادیر سختی، مقاومت فشاری و مدول گسیختگی سنگدانه ها رابطه مستقیم دارد. از آنجاییکه سنگدانه های مورد آزمایش از کانیهای متفاوت و معادن مختلف تشکیل بودند لذا مقاومتهای فوق الذکر از قبیل سختی، مقاومت فشاری و مدول گسیختگی با یکدیگر متفاوت بوده است که با توجه به نتیجه تحقیق به این ترتیب مقاومتی تا حد بسیار بالا به خصوصیات فنی سنگدانه ها بستگی دارد. در این راستا آزمایش سایش آزمایش مناسبی برای تعیین چگونگی مناسب بودن مصالح برای آسفالت سطحی و آسفالتهای قشر رویه می باشد.