سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن خرسندی – مربی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ناهید نوید جوی – مربی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آیدا جلالی – مربی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
عفت وطن خواه – مربی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

برای تأمین سلامت جامعه و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، فاضلابهای بیمارستانی بایتی طبق ضوابط فنی و بهداشتی جمع آوری و با روش مناسب تصفیه و دفع شوند. راهبری نادرست تصفیه خانه های فاضلاب، عدم توجه به فاکتورهای عملی در هنگام طراحی از جمله عوامل مؤثر بر افت کارایی آنها محسوب می شوند. تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام خمینی ارومیه از نوع لجن فعال با اختلاط کامل است که پساب نهایی آن وارد کانال سرپوشیده ای در ضلع شمالی بیمارستان می شود. مواد و روش: مطالعه حاضر بصورت توصیفی به منظور تعیین کارایی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام خمینی ارومیه در حذف MPN, TSS, COD, BOD5 انجام گرفته و در کنار آن برای کمک به بررسی های کارشناسی و تشخیص علل التهای نامطلوب، شاخصهای SVE, PH, DO نیز تعیین شده اند. نمونه برداری از نقاط مختلف تصفیه خانه به تعداد چهار بار در طول مرداد ماه ۸۲ برابر روشهای ذکر شده در چاپ ۱۹۹۸ کتاب Standard method ثورت گرفته و ضمن رعایت نکات حفاظتی، حداکثر تا ۲ ساعت به آزمایشگاه مرکز تحقیقات زیست محیطی استان آذربایجان غربی انتقال و مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتای} یافته های این مطالعه نشان میدهد که پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام خمینی ارومیه، کیفیت مناسب جهت دفع به آبهای سطحی را ندارد چون متوسط غلظت BOD5, COD و TSS آن به ترتیب معادل ۳۷۴و ۶۰/۵ و ۵۰ میلی گرم در لیتر بوده و تعداد کلیفرم های مدفوعی آن بیش از ۱۰۰۰ عدد در ۱۰۰ سی سی می باشد. بحث: نتایج ای مطالعه نشان می دهد که COD بالای فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه (۱۰۲۸ mg/.l) با تأثیر منفی بر میکروارگانیسم های لخته ساز در واحد حوض هوادهی به عنوان یکی از عوامل ایجاد شاخص حجمی لجن پائین (SVI< milt/gr) می باشد. علاوه بر این عدم تخلیه اصولی لجنهای ته نشین شده مازاد در حوض ته نشینی ثانویه و برگشت نامرتب و حشاب نشده لجن ته نشین شده به حوض هوادهی نیز بر کارایی تصفه خانه اثر منفی دارد.