سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی کریمی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

استفاده از روش های به زراعی و به نژادی جهت افزایش تحمل به شوری گیاه و در نهایت افزایش میزان تولید در واحد سطح ضروری به نظر می رسد. سطح حاصلخیزی خاک یکی از عوامل زراعی موثر بر تحمل به شوری گیاه می باشد (۲و۳).پتاسیم پر اهمیت ترین عنصر حل شده غیر آلی در گیاهان است و درکاهش پتانسیل اسمی سلول های ریشه نقش اصلی دارد. علیرغم وجود داده های زیاد مبنی بر کاهش جذب و انتقال K+ بوسیله گیاهانی که تحت تنش مقادیر بالای Na+ می باشد، داده های اندکی مبنی بر بهبود رشد یا عملکرد گیاهان با افزودن K+ به خاکهای حاوی سدیم وجود دارد (۱) تحقیق اخیر به منظور بررسی نیاز پتاسیمی لاین امید بخش متحمل به شوری گندم در سطوح مختلف شوری آب آبیاری و در شرایط مزرعه ای طراحی گردیده است.