سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
عذرا جعفرزاده قوشجی – کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران
پریسا پاشازاده – کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابات، ایران
سعید لطف الله زاده – دکتری مدیریت سیستم های اطلاعاتی، دانشیار، دانشکده ادبیات، جهاد دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی میزان گرایش به تیم محوری در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی (مطالعه ی موردی : شهرداری ارومیه) می باشد. در این پژوهش میزان گرایش به تیم محوری از جنبه های میزان زمینه سازی برای تیم (زمینه سازمان، طراحی و فرهنگ تیم) ، پیاده سازی شرایط لازم برای تیم (توانایی، انگیزش و راهبرد) ، میزان عملکرد تیم (بهره وری، رضایت تیم، رشد فردی و عواید سازمانی) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین رابطه ی بین زمینه سازی برای تیم و عملکرد تیم و رابطه ی بین پیاده سازی شرایط لازم برای تیم و عملکرد تیم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان شهرداری شهرستان ارومیه به تعداد ۲۵۰ نفر می باشد. حجم نمونه ی آماری براساس فرمول کوکران، ۱۴۸ نفر برآورد شده است که پس از توزیع پرسشنامه تعداد ۹۶ پرسشنامه برگشت داده شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه به صورت صوری تعیین گردیده است. پایایی پرسش نامه نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ باتوجه به مقادی ر۰/۹۲، ۰/۸۳۶ و ۰/۸۶۸ به ترتیب برای پرسشنامه زمینه سازی برای تیم، پیاده سازی شرایط لازم برای تیم و عملکرد تیم مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کلموگروف – اسمیرنف، آزمون t تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان داد، میزان زمینه سازی برای تیم، شرایط لازم برای تیم محوری، عملکرد تیمی و هریک از ابعاد آنها در سازمانهای دولتی (سازمان شهرداری۹ بالاتر از متوسط است . همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد: بین زمینه سازی برای تیم و عملکرد تیم و همچنین پیاده سازی شرایط لازم برای تیم و عملکرد تیم در سازمانهای دولتی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.