سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم رحیمی نیارکی – کارشناس ارشد شیمی آلی- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- معاونت غذا و دارو- آزما
ربابه هادیزاده صفاری – کارشناس شیمی کاربردی- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- معاونت غذا و دارو- آزما
علی صادقی نیارکی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- معاونت غذا و
فاطمه جلیله وند – کارشناس شیمی محض- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- معاونت غذا و دارو- آزمایشگا

چکیده:

یدیک عنصر حیاتی برای زندگی انسان است که عمد تا در خاکیافت می شود . البته خاک بسیاری از مناطق مقدار کافی ید ندارد، لذا فرآورده های غذایی این مناطق، دچار کمبودید هستند . ناخالصی های نمک به دو صورت محلول و نامحلول در آب وجود دار ند. ناخالصی های نامحلول شامل ش ن و ماسه که حین استخراج وارد نمک می شو ند و ناخالصی های محلول شامل کلسیم، منیزیم و فلزات سنگین میباشند..هدف از این تحقیق تعیین میزانید، درصد خلوص و درصد مواد نامحلول در نمکیددار به منظور تعیین بهره برداری در راهکار پیشنهادی جهت بهبود کیفیت نمک میباشد.با استفاده ازیافته های آزمایشگاهی و مطالعه توصیفی بر روی ۲۴۶ نمونه طی سالهای ۸۴-۸۷ انجام شده است.نمکها به صورت تصادفی انتخاب شده، جهت تعمیم نتایج به مجموعه نمکهای استان می توان از آزمون فرض استفاده کرد . مقدار آماره آزمون در موردید ۲/۶۲ نشان میدهد در سطح اطمینان ۹۵ درصد دلیلی بر رد این ادعا که " نسبت نمکهای منطبق با ضوابط، میزانید در سال ۸۴ بیشتر از سال ۸۷ است " وجود ندارد . در مورد مواد نامحلول مقدار آماره آزمون ۳/۸۵ نشان میدهد در سطح اطمینان ۹۵ درصد دلیلی بر رد این ادعا ک ه " نسبت نمکهای منطبق با استاندارد میزان مواد نامحلول در آب در سال ۸۴ کمتر از سال ۸۷ است " وجود ندارد . در مورد درصد خلوص،مقدار آماره آزمون ۱/۶۷ نشان میدهد در سطح اطمینان ۹۰ درصد دلیلی بر رد این ادعا که "نسبت نمکهای منطبق با استاندارد میزان درصد خلوص در سال ۸۶ بیشتر از سال ۸۷ است" وجود ندارد.