سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی نوروزی –
احمد شهبازی –
محمد رنجبر –
علیرضا ظفرمیرمحمدی –

چکیده:

یونهای نیترات و نیتریت از جمله مهمترین آلاینده های منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می باشند که علاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلاب خام انسانی ، صنعتی و همچنین فاضلابهای کشاورزی مواد زائد جامد شهری و صنعتی ، تخریب جنگلها و مراتع نیز وارد منابع آب و خاک شده و می توانند اثرات نامطلوبی بر سلامتی مصرف کنندگان بر جای گذارند. لذا این مطالعه با هدف تعیین مقادیر یونهای مذکور در منابع آب شرب زیرزمینی مناطق مختلف استان به مرحله اجرا درآمد. این مطالعه بمدت ۶ ماه از آذر ۸۴ لغایت اردیبهشت ۸۵ بر روی ۱۳۱ نمونه آب تهیه شده از منابع آب زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهرهای مختلف استان انجام گرفت. جهت اندازه گیری مقادیر یونهای نیتریت و نیترات از روش اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش به ترتیب در طول موجهای ۵۰۰ و ۵۰۷ نانومتر استفاده شده است.نتایج نشان میدهد که غلظت یون نیترات در ۹/۱۶% نمونه ها بالاتر از مقادیر استاندارد بوده، لیکن غلظت یون نیتریت در هیچیک از نمونه ها بالاتراز مقادیر استاندارد نمی باشد. همچنین میانگین مقادیر یونهای نیترات و نیتریت در مجموع نمونه ها به ترتیب برابر ۳۰/۳۳ و ۰/۰۵۸ میلی گرم در لیتر با انحراف معیار ۱۳/۵۷ و ۰/۰۶۱ بدست آمده است. بالاترین میانگین یون نیترات مربوط به شهرستان ملایر (۴۷/۴۲ میلی گرم در لیتر) و بالاترین میانگین یون نیتریت مربوط به شهرستان بهار (۰/۰۸۵ میلی گرم در لیتر ) می باشد. بنابراین مقادیر یون نیترات در برخی از منابع زیرزمینی آب استان بالاتر از مقادیر استاندارد پیشنهادی بوده ، لیکن در مجموع با توجه به میانگین های بدست آمده ، در حال حاضر غلظت نیترات و نیتریت بعنوان یک مشکل حاد در منطقه مطرح نمی باشد. اما با توجه نتایج مطالعات مشابه در سایر مناطق کشورکه نشان دهنده روند رو به رشد غلظت این یونها در منابع آب است ، در صورت عدم اعمال مراقبت های لازم در آینده نچندان دور شاهد بالاتر رفتن غلظت یون نیترات از حدود استاندارد خواهیم بود