سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یحیی رسول زاده – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رضا غلام سیاه – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
فریبا کوهی – دانشجوی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
سمیه جهانیان – دانش بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

در کنار اثرات فیزیولوژیکی مختلف صدا بر موی انسان، افت شنوایی و معلولیت شنوایی ناشی از صدا بارزترین، شایع‌ترین و مهم‌ترین اثرات می‌باشد. گفته ما نشان داده‌اند که افت شنوایی شغلی معمولاً از فرکانس‌های بالا با صداهای زیر شروع شده و کم‌کم وارد محدوده مکالمه انسان می‌گردد و در صورتی که این مسئله با حد زیادی به موقع شنوایی افراد تشخیص داده نشود، فرد زمانی از مشکل شنوایی خود شکایت می‌کنند که مدت‌ها قبل از آن دچار افت شنوایی شده است. بر این اساس این مطالعه در یک شرکت تولیدی و به دنبال شکایت تعدادی از کارگران از وضعیت شنوایی خودشان بر روی ۸۰ نفر از کارکنان بخش تعمیر و نگهداری و سالانه تولید شرکت انجام گردید (۸۰% بالای ۳۰ سال و ۸۷/۵% بالای پنج سال). هدف از این مطالعه تأمین تراز فشار صدا در محیط کار، کاستن شنوایی افراد در فرکانس‌های مرکزی یک اوکتاو باند، میزان افت شنوایی افراد درگیر در پاسگاه و در صد معلولیت شنوایی برای هر دو گوش بود. کاستن شنوایی ۷۰ و هشت فرکانس مرکزی در سیستم یک اکتاو باند توسط کارشناس ادیومتری و به کمک دستگاه ادیومتر والتون مورد سنجش قرار گرفته و تراز فشار صدا در محیط کار به کمک دستگاه صدا سنج B&K اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که بیشترین افت شنوایی در فرکانس ۸٬۰۰۰ هرتز بود و به سمت فرکانس‌های ۶٬۰۰۰ و پایین‌تر این میزان کمتر می‌شود. میانگین آسان شنوایی در گوش چپ و راست در فرکانس‌های ۸٬۰۰۰ و ۶٬۰۰۰ بالای ۲۵ dB اپیدوت ۱۸/۹۵ ± ۳۲/۶۸ و ۱۵/۳۳ ± ۳۰/۱ بود و در فرکانس‌های مرکزی پایین‌تر میانگین آستانه شنوایی سینه‌ای مقدار بود. ۸/۷۵% افراد دارای افت شنوایی در گوش چپ، ۸/۷۵% در گوشه راست و ۶/۲۵% هم در هر دو گوش به طور توأم بود که میانگین در صد معلولیت شنوایی پرده گوش چپ، راست و هر دو گوش به طور توأم به ترتیب ۱۵/۱۸%، ۱۷/۶۲%، و ۱۰/۳۵% بود. با توجه به این نتایج در ۵۰% افراد افزایش آستانه شنوایی در گوش راست، ۴۶/۵% در گوش چپ و ۴۲/۵% در هر دو گوش اسب تازه ۸٬۰۰۰ هرتز شروع شده و گرچه به سمت فرکانس‌های پایین این در صد که می‌شود ولیکن براساس الگوی علمی و ثابت شده شورای افت شنوایی شوقی از فرکانس‌های زیر به سمت فرکانس‌های و ما انتظار می‌رود که با تداوم مواجهه با صدا افت شنوایی و در صد بیشتری به سمت فرکانس‌های پایینو رنج مکالمه کشیده شود. با توجه به نتایج فوق از طرف دیگر بالا بودن سابقه کار افراد و تراز فشار صوت محیط کار ( ۸۸% نقاط اندازه‌گیری شده بالای ۷۵ dB(A) و ۱۹% بالای ۸۵ dB (A) و الگوی مواجهه تمام‌وقت با صدای پدر از نوع یکنواخت در این کارخانه، این مطالعه بررسی بیشتر صدای محیط کار در فرکانس‌های مختلف و ارائه راهکارهای کنترل صدا و کاهش مواجه افراد را پیشنهاد می‌کند.