سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نفیسه ظفرقندی – اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد.
شهرزاد هداوند – اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد.
فرحناز ترکستانی – اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد.
فرید زایری – اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد.

چکیده:

یسترکتومی یک عمل جراحی شایع برای برطرف کردن مشکلات خوشخیم و مزمن ژنیکولوژی می با شند. هر سا له بیش از نبم میلیون زن آمریکا یی تحت عمل هیسترکتومی قرار می گیرند. در این مطا لعه ما بدنبا ل تأ ثیر هیسترکتومی بر عملکرد جنسی زنا ن می با شیم. مواد و روشها: این مطا له مقطعی تحلیلی ، برروی ١٠٠ نفراز زنا نی انجا م شد که حداقل ٢ سا ل از عمل جراحی آنها گذشته ومعیا رها ی ورود به مطا لعه را داشتند .درا بتدا فرمها ی اطلاعا تی طی مصاحبه با افراد تکمیل شدند،سپس معا ینه صورت گرفت و اطلاعا ت بیشتر از طریق پرونده بیمارا ن بدست آمد. عملکرد جنسی بعد از هیسترکتومی کا هش قا بل ثوجهی پیدا میکند، که این کاهش به نوع عمل و بردا شتن تخمدا نها بستگی ندا رد