سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حسن نژاد – فوق لیسانس خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار گروه خوردگی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار گروه خوردگی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی شانقی – فوق لیسانس خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله ساختار پوشش نانواکسید سریم تشکیل شده بر روی آلیاژ AA5083-H321، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز EDAX مورد بررس و ارزیابی قرار می گیرد. برای بررسی مقاومت ب خوردگی پوشش های تشکیل شده، از نمودارهای پلاریزاسیون دینامیکی و خطی پس از غوطه وری به مدت زمانهای ۳ و ۳۳۶ ساعت در محلول کلرید سدیم ۳٫۵NaCl %، که با استفاده از دستگاه ( Potentiostat/Galvanostat (EG&G Princeton Applied Research 273A بدست می آید. با اعمال پوشش نانواکسید سریم مشاهده می شود که منحنی های پلاریزاسیون دینامیکی به سمت چپ و پایین شیفت پیدا می کنند که نشان دهنده مکانیزم کاتدی بازدارندگی این پوششها می باشد. با اعمال پوشش تبدیلی نانواکسید سریم، ناحیه روئین شدن (Epit-Ecorr) وسیع تر می شود. زمان بهینه پوشش دهی ۳۰ دقیقه است.