سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا مجرد – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب، دانشگاه
حمید رحیمی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب
وحید وثوقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی
زهرا اکبری – پتروشیمی مارون و فجر

چکیده:

در این پژوهش، نمون ههایی از گل رس اصلاح شده با درصدهای مختلف با پلیمر طبیعی، رزول و روغن بزرک تهیه شد و سپس خواص فیزیکی و مکانیکی آنها توسط میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تصاویر SEM نشانم یدهند که با افزایش مقدار درصد سریش در ساختار ماتریس گل رس تا مقدار مشخصی ( ۲۰ گرم) ساختار آن از حالت لای های خارج و فشردگی آن افزایش می یابد. ولی افزایش مقدار سریش از یک حد بحرانی ( ۲۰ گرم) و همچنین افزایش رزول باعث فومی شدن سیستم م یگردد. همچنین از روی مقایسه تصاویرSEM نمونه روغن جذب کرده با نمونه بر پایه ماتریس گل رس – سریشم یتوان نتیجه گرفت که با جذب روغن بزرک نمونه برپایه گل رس – سریش کاملاً خواص خود را بعد از ۶۰ روز غوط هوری در داخل آب حفظ م ینماید