سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بدرالدین کرم پور – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
میرضا موسوی – دانشگاه شهید بهشتی دانشکدۀ علوم زمین
رضا اهری پور – دانشگاه علوم پایه دامغان
احسان غفرانی – شرکت نفت مناطق مرکزی

چکیده:

میدان گا زی سرخون در جنوب شر قی استان هرمزگان حدود ۲۰ کیلومتر ی شمال شرقی بندرعباس واقع گر د یده است . ۷ کیلومتر عرض می باشد. برر سی مقاطع نازک متعلق به / ۲۷ کیلومتر طول و ۵ / ا ین میدان به طور متوسط دارا ی ۷۵ سازند مزبور منجر به شناسایی ۷ میکروفا سیس متعلق به ۳ کمربن د رخسار های لاگون، سد و دریای باز گر دید. بر اساس شواهد موجود در مقاطع نازک و بررسی رخساره ها سازند جهرم در ا ین میدان را می توان یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تک شیب ( Homocline Ramp ) در نظر گرفت. با توجه به فاکتورها ی پتروفیزیکی از قبیل تفاوتهای ایجاد شده در نمودارهای لاگ (از نظر میزان شیل و تخلخل) و تغییرات رخساره ا ی و باف تی بدست آمده از مطالعه مقاطع نازک می توان سازند جهرم در ا ین میدان به ۶ زون لیتولوژیکی تقسیم نمو د. زونه ای بدست آمده از نظر میزان تخلخل ، تراو ایی ، آب اشباع شدگ ی و میزان حجم ش یل و گاز توسط لاگ ها ی تخلخل ( Sonic و Density ، Neutron) اشعه گاما ( Gamma Ray) ، و کراس پلات کردن آن ها مورد برر سی قرار گرفتند و در نها یت بر اساس شواهد، زون ها ی ۱،۲ و ۳ به عنوان زونه ای با کیفیت مخزنی مناسب تر شناسایی گردیدند.