سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان –

چکیده:

ردیف رسوبی پرمین، در برش چینه شناسی زال شامل توالی ضخیمی از سنگهای قاره ای کربناته و شیلی است که دارای سن آسلین تا دوراشامین بوده و در برگیرنده چهارواحد سنگ چینه ای از قدیم به جدید یعنی سازندهای دورد ، سورمق، جلفا و الی باشی است. برای شناسایی رخساره های میکروسکوپی و محیط رسوبی برش چینه شناسی زال نمونه برداری و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات صحرایی منجر به شناسایی ۱۲ میکروفاسیس کربناته مربوط به زیر محیط دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزرو مدی در طی اشکوبهای کویر گاندین – مورگابین، محیطهای لاگون، سد و دریای باز در طی مدین – جلفین و زیر محیط دریای باز در طی اشکوب دوراشامین شده است.