سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا بیداری – دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
عبدالحسین امینی – دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
فرزین فرزانه – شرکت ملی نفت ایران، معاونت اکتشاف

چکیده:

سازند نیریز با سن ژوراسیک پایینی(لیاس) یکی از سازندهای گروه کازرون می باشد. لیتولوژی این سازند در فارس شیلی و سیلتی است در حالی که در کوه دینار و زردکوه عموما کربناته است. توالی هم ارز این سازند در لرستان و شمال غربی فرو افتادگی دزفول بسیار متفاوت است و معمولا با شیل های ماسه ای در قاعده آغاز شده سپس با دولومیت و بالاخره با انیدریت پوشانده می شوند. در این مطالعه سازند نیریز در برش سطح الارضی منگشت و چاه بنگستان-۱ مورد بررسی قرار گرفته است. لیتولوژی این سازند در برش سطحی الارضی عمدتا از رخساره های کربناته است و در چاه بنگستان-۱ از قاعده به طرف راس از رخساره های شیل دولومیتی گلاکونیت دار( گلاکونیت از نوع آواری)،گلسنگ آهکی، دولومیت های ریز بلور رسی، سیلتی، ماسه سنگ ریزدانه، دولومیت و مواد تبخیری تشکیل شده است. حد پایینی این سازند در برش منگشت با سازند خانه کت و در چاه بنگستان-۱ با سازند دشتک به صورت ناپیوستگی فرسایشی و حد بالایی آن در برش منگشت با سازند سورمه و در چاه بنگستان-۱ با سازند موس همساز و حد بالایی آن در برش منگشت با سازند سورمه و در چاه بنگستان-۱ با سازند موس همساز و تدریجی است. مطالعه لاگ ها و مقاطع نازک حاصل از نمونه ای صحرایی و خرده های حفاری منجر به شناسایی ۹ میکروفاسیس(شامل وکستون بایوکلاستی، پکستون بایوکلاستی، دولوپکستون اییدی اینتراکلاستی ، باندستوناستروماتولیتی، مادستون آهکی، گربنستون پلوئیدی، مادستون/وکستون اینتراکلاستی، ذولومیکرایت، دولوستون و انیدریت) و ۳ پتروفاسیس(شامل شیل آهکی دولومیتی گلاکونیت دار، سیلتستون و ماسه سنگ ریز دانه) در چاه بنگستان گردید که به سه کمربند محیطی شامل لاگون، پهنه جزر و مدی و بالای پهنه جزر و مدی نسبت داده می شوند. مشخصاتاصلی میکروفاسیس ها و پتروفاسیس های سازند نیریز و مقایسه آنها با انواع استاندارد مطالعه شده توسط ویلسون (Wilson.1975) و فلوگل (Flugel, 2004) بیانگر وجود یک محیط دریای کم عمق در حاشیه قاره ای ایک پلاتفرم کربناته می باشد