سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن حسین پور – کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهروز رفیعی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ه
حسین مصدق – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پایه دامغان
علی رحمانی – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد شرکت م

چکیده:

در این پژوهش سازند گرو با سن بربازین آغازین-آپسین در برش نمونه واقع در یال شمال شرقی کبیرکوه در منطقه ی ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، تعیین میکروفاسیس ها و بررسی محیط رسوبی سازند گرو می باشد که بر اساس مشاهدات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته است. سازند مذکور در برش نمونه بطور کلی از تناوب آهک های رسی خاکستری حاوی رادیولر با شیل های سیاه بیتومین دار تشکیل شده است. بررسی تغییرات عمودی رخساره های سازند گرو نشان داده است که رخساره های این سازند بصورت یک توالی کم عمق شونده نهشته شده است. با توجه به ویژگی رخساره های میکروسکوپی مطالعه شده، یک رمپ کربناته ی هم شیب به عنوان محیط رسوب گذاری سازند گرو در منطقه ی مورد مطالعه پیشنهاد می شود.