سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر آریایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه زمین شناسی ، واحد مشهد
محسن علامه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نفیسه هاشمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران واقع گرد یده که رسوب گذاری در آن در طول ژوراسیک تا ترشیاری ادامه داشته است .بر اثر تحرک جنبش های کیمیرین پسین بر روی سیلیسی کلاستیک های سازند شوریجه به ضخامت ۹۸۰ مترآهکهای تیرگان گذاشته شده است. سازند تیرگان به سن بارمین – اپسین عمدتا از سنگ آهکهای ضخیم لایه تا توده ای االیتی زیستی تخریبی تشکیل شده که به فرم هم شیب بر روی سازند شوریجه و در زیرسازند سر چشمه قرار می گیرد. ضخامت تیرگان در برش الگو (روستای تیرگان) به ۷۸۰ متر میرسد. جهت تعیین محیط رسوبی سازند تیر گان دو مقطع چینه شناسی از آن یکی برش قشقهواقع در جاده کلات به ضخامت ۷۲ متر و دیگری برش شتر پا واقع در جاده فرعی چناران به ضخامت ۸۳ متر مطالعه گردید از این مقاطع حدود ۱۰۰ نمونه برداشت شد که از آنها۷۹نمونهبه منظور تهیه مقطع نازک انتخاب شدند. مطالعات آزمایشگاهی منجر به شناسایی ۱۳ میکرو فاسیس کربناته گردید . که در محیط رمپ داخلی قرا رگرفته اند. مدل رسوبی منطقه با توجه به میکروفاسیسهای موجود پلاتفرم کربناته نوع رمپ تشخیص داده شد.