سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا قازانچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
عباس پاشایی اول – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شمس ا… ایوبی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تجمعات کربنات کلسیم از ویژگی های ثانوی معمول در لسها می باشد . این عوارض بسته به فرآیندهای فیزیکوشیمیایی و فعالیت بیولوژیکی بخشی از روند تکاملی خاک را نشان بدهد . مشاهدات انجام
گرفته بر روی توالی لس – پالئوسول ناهارخوران گرگان، نشان می دهد که انواع مختلفی از این اشکال در این توالی موجود بوده و مشابهت های تقریباً زیادی با عوارض کلسیتی موجود در توالی های دیگر نقاط جهان دارد . هدف از این تحقیق نشان دادن انواع کربنات کلسیم ثانوی موجود در توالی مورد مطالعه و آگاهی از نوع فرآیندهای پدوژنیک مؤثر در تجمع و تشکیل آنها می باشد .