سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اصغر ثیاب قدسی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی – دانشگاه ارومیه
یعقوب لاسمی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

سازند قم، در قسمت مرکزی ایران، شامل طبقاتی از آهکهای کم عمق و مارن که به طور مشخصی از نظر رنگ و لیتولوژی از سازند زیرین (Lower Ked‏) و بالایی (Upper Red‏) متمایز می باشد.
‏به لحاظ اینکه سنگ مخزن نفت در ناحیه، سازند قم می باشد، به همین علت سازند قم هدف مطالعات بسیار زیاد زیست چینه ای و ژئوفیزیکی قرار گرفته است، ولی بخش شمالی این حوضه مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته و از لحاظ بیواستراتیگرافی در هاله ابهام قرار دارد. بنا به اهمیت موضوع جهت مطالعه اساسی و دقیق تر فسیل شناسی و محیط رسوبی دو مقطع موره کوه و آجان در شمال حوضه انتخاب و نمونه برداری انجام گردید. با ‏استناد به مطالعات میکروسکوپی از نمونه های برداشته شده و با در نظر گرفتن واحدهای بیواستراتیگرافی و مجموعه فسیل موجود، بواسطه ظهور فسیل های شاخصی چون Meandropsina ‏وNeoalveolina Melo curdica ‏و رسم ستون چینه شناسی، سن لایه های سازند قم در این نواحی میوسن زیرین (آکیتانین – بوردیگالین) تعیین گردید. بررسی تغییرات عمودی میکروفاسیس ها در توالی رسوبی مقاطع مورد مطالعه، با دید چینه شناسی بعد دیگری از مطالعات بود که، نحوه وشرایط رسوبگذار سازند قم را در نواحی مورد مطالعه روشن ساخت.