سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن نوائی الوار – واحد سرامیک، شرکت توسعة صنایع نفت و گاز سرو
محمدرضا گل محمدی – واحد سرامیک، شرکت توسعة صنایع نفت و گاز سرو
محمد دیدری خمسه مطلق – واحد سرامیک، شرکت توسعة صنایع نفت و گاز سرو
امین مردانلو – واحد سرامیک، شرکت توسعة صنایع نفت و گاز سرو

چکیده:

متداول ترین روش های تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز، ریفر مینگ بخاری متان و اکسایش جزئی کاتالیستی هیدروکربن ها می باشد . امروزه به دلیل عدم نیاز به صرف انرژی اضافی و استفاده مستقیم از خوراک بدون نیاز به آماده سازی اولیه آن، روش اکسایش جزئی کاتالیستی متان به جای روش های فوق روندی صعودی پیدا کرده است . فرآیندهای فوق در مقیاس صنعتی در رآکتورهای بستر سیال و یا بستر آکنده بدون حضور غشاء انجام می شد، اما امروزه استفاده از رآکتورهای غشائی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است .
در این پژوهش، نوعی از ترکیب اکسیدی Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ با ساختار پروسکایت به روش سنتز مختلط سیترات و اسید EDTA ساخته می شود . غشاء سرامیکی متراکم با ساختار فوق در رآکتوری برای اکسیداسیون جزئی متان ۱ جهت تولید گاز سنتزی استفاده شد . در این رآکتور، کاتالیست NiOx-Al2O3 با %۱۰ وزنی Ni بعنوان کاتالیست فرآیند ریفرمینگ متان استفاده گردید . در این فرآیند سرعت ن فوذ اکسیژن ۲ ، تبدیل متان ۳ ، گزینش پذیری منوکسید کربن ۴ ارتباط نزدیکی با حالت فیزیکی غشاء سرامیکی و نیکل در کاتالیست داشت . رآکتور غشائی ۵ ساخته شدة فوق، برای واکنش اکسیداسیون جزئی متان در ۸۷۵ ºC برای حدود ۵۰۰ ساعت بدون هیچگونه خرابی بطور موفقیت آمیزی تست گردید ، که ml/cm 2 .min و سرعت نفوذ اکسیژن حدود %۹۵ ، گزینش پذیری منوکسید کربن بیش از %۹۷ نتیجة آن تبدیل متان بیش از ۱۱/۵ حاصل گردید .