سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده رضائی مهر – کارشناسپرستاری مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان شریعتی

چکیده:

به نام او که زینتزبانها و یادگار جانها نام اوبه نام او که آسایشدلها و آرایشکارها به نام او از آنجا که خانواده مهمترین بنیان اجتماعی است پس لازم است در حفظ این جایگاه و رابطه کوشش نمود و ناتوانیجنسی می تواند نقصدر این جایگاه ارزشمند بوجود آورد. بنابراین لازم است به موقع آنها را شناخته و اصول درمان را به مرحله به اجرا درآوریم. از میان وسایل و راههای تشخیصی مورد استفاده از این بیماری هموپاتی و گیاه درمانی کاربرد قابل توجهی دارد.بدین منظور مقاله حاضر از اینترنت گرفته و ترجمه گردیده است. قدرمسلم چنین اقدام در مجموعه آموزشی گامی تازه در راه اعتلای علم طبو شناختبیشتر اصول مهم و در نهایت رفع پاره ای از مشکلاتو خدمتبه این نوع بیماران خواهد بود. امیدست این اندک مورد قبول اهل نظر افتد