سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود محاسن – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی
محسن میردامادی – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از بهترین راههای خالص سازی مواد کریستالیز اسیون است . گاهی اوقات د یده م ی شود که برخ ی ناخالص یها در کر یـ ستالهای تولید شده وجود دارند . انحباس که بر اثر ایجاد شکافها یا حفره هایی در کریستال و در نتیجه محبوس شدن مقداری از محلول اتفـاق مـی افتـد بـه عوامـل زیادی از قبیل دمای عملیات، غلظت ناخ الصی در محلول، شدت تبخیر، شدت سرمایش، نوع فرآیند ( همزن دار یا بدون همزن ) ، شدت هم زدن واثر یون مشترک بستگی دارد . با استفاده از سولفات سدیم بعنوان ماده کریستال شونده و کلرور پتاسیم بعنوان ناخالصی، اثرات دمـا و ترکیـ ب محلـول در ایجـاد ناخالصی بررسی شده است . میزان احباس با افزا یش ناخالص ی در محلول افزا یش م ی یابد . ضمنا در دما ی بالا مقدار انحبـاس افـزا یش می یابد