سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا مصلحی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ارشمید نهال – آزمایشگاه پژوهشی مواد فوتونیکی، دانشکده فیزیک، پردیس علوم، دانشگاه

چکیده:

ما مشاهده نمودیم که یک شیشه سودا-آهک تبادل یون یافته Ag − Na که به طور طبیعی همسانگرد است، پس از برهمکنش با لیزر پرتوان Ar به لحاظ اپتیکی مانند یک بلور تک محور( در راستای انتشار پرتو) رفتار می کند. نتایج بدست آمده از تحلیل نقشهای Conoscopic با محاسبات نظری انجام شده بر اساس مدل بلور تک محور تطبیق خوبی دارند. با استفاده از تداخل سنجی متوسط ضریب شکست ناحیه برهم کنش اندازه گیری شد که نشان دهنده ی افزایش جزئی در مقدار ضریب شکست ناحیه برهمکنش نسبت به ناحیه نوردهی نشده است.