سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا پهلوانی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران
جلال روحی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله سعی کرده ایم تا با وارد نمودن پارامتر تغییر شکل x و پارامتر عدم تقارن جرمی پاره ها آلفا درمحاسبات آماری توافق بهتری بین مقادیر بدست آمده از تئوری و داده های تجربی بوجود آویم. در این روش با بهرهاز برنامه کامپیوتری و استفاده از کد CCFUS و نرم افزار های جانبی K02 را به عنوان پارامتر موثر در محاسبات بدست اورده و با وارد نمودن این مقادیر در روابط مربوط به ناهمسانگردی و توزیع زاویه ای واکنش همجوشی شکافت واداشته یونی سنگین برای سیستم B+Np نتایج حاصل را در مقایسه با داده های تجربی بهبود بخشیم.