سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده مشکین فر – شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
علیرضا شیوایی – شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
فرامرز اسلامبول نساج – شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

بررسی ناهمسانگرد ی یک کانسار قبل از تخمین ذخیره آن از مراحل اجتناب ناپذیر بوده و عدم توجه به آن سبب پایین آمدن دقت تخمین خواهد بود . از آ نجایی که مراحل بدست آوردن بیضوی ناهمسانگردی بسیار وقت گیر و مشکل است، استفاده از تکنیک مولفه های اصلی یک راه حل صحیح برای بدست آوردن حدود جهات ناهمسانگردی است.
در این روش هر دو نقطه در فضا با بردار ی به هم وصل شده و بزرگی این نقاط متناسب با کواریانس بین آنها در نظر گرفته میشود . اگر این بردارها در مبدا مختصات قرار گیرند، ابری از نقاط در فضا تشکیل خواهد شد که در حالت کلی در جهت خاصی کشیدگی دارد و حدود جهات ناهمسانگرد ی را نشان میدهد. در این حالت می توان یک بیضوی با محور بزرگ هم امتداد با بیشترین کش یدگی به ابر موردنظر برازش داد . برای این منظور از روش تکنیک مولفه ها ی اصلی استفاده میشود که در آن بردارهای ویژه امتدادهای مورد نیاز و مقادیر ویژه طول محورهای بیضوی را مشخص خواهند کرد.
در این مقاله ضمن مرور این روش و برر سی مشکلات موجود جهت استفاده از آن، ناهمسانگردی کانسار سنگ آهن چغارت مورد بررسی قرار گرفته است.