سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرزاد مستشاری محصص – دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
آرزو بهنامی – کارشناس ارشد معماری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
اعظم خسروی نژاد – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

به منظور آسیب شناسی باغ سعادت آباد قزوین از نظر وضعیت تغذیه و حاصلخیزی خاک اقدام به نمونه برداری مرکب از اعماق مختلف خاک شامل ۳۰-۰۳۰ الی۶۰۶۰ الی۹۰ سانتی متری و برگ درختان سایت های مختلف باغ سعادت آباد گردید.و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل شوری اسیدیته بافت نسبت جذب سدیم آهک و عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف آنالیز و همچنین نمونه آب آبیاری نیز مورد تجزیه و بررسی قرار گرفت.با بررسی نتایج آزمون های مذکور مشخص شد بافت خاک مناسب قلیائیت ضعیف آهک در حد متوسط و وضعیت عناصر غذاییبه دلیل عدم مصرف صحیح کودهای حیوانی و شیمیایی براساس آزمون های آب و خاک نامناسب بوده و عدم تعادل میزان آن عناصر در خاک مشخص می باشد.از نظر کیفیت آب آبیاری در شرایط قلیائیت ضعیف تا متوسط و شوری کم می باشد و درختان موجود در سایت از فقر شدید آهن رنج می برند.یکی از روشهای تعیین ناهنجاریهای تغذیه ای بررسی وضعیت ظاهری درختان سایت می باشد که با مطالعات انجام شده مشخص شد در تعدادی از درختان سایت مخصوصا از نوع چنار کمبود آهن مشاهده می گردد.البته لازم به ذکر است بهترین روش تعیین ناهنجاریهای تغذیه ای انجام آزمون های برگی بوده و مشاهدات میدانی در صورتی قابل رویت است که درختان شدیدا در معرض کمبود و خسارت واقع شده باشند.یکی از روشهای تغذیه درختان محلولپاشی کودهای محلول و مناسب در فواصل زمانی می باشد.البته محلولپاشی شرط کافی برای تامین نیاز غذایی بوده و شرط لازم مصرف خاکی کودهای مورد نظر می باشد.در سایت باغ سعادت آباد نیز به منظور اقزایش سطح عناصر غذایی ضروری و کاهش خسارت تغذیه ای اقدام به محلولپاشی از کودهای مورد نیاز جهت درختان تعیین شده گردید.در نهایت به منظور رفع چالشهای موجود برنامه ریزی های صحیح کودی بکار برده شد.