سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهراب احمدی کندجانی – گروه فوتونیک آلی ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبری

چکیده:

دراین کارتجربی نحوه تشکیل تورهای برجسته سطحی خودسامان ده برسطح فیلم های پلیمری آزو مورد مطالعه قرارگرفته اند تغییرات زمانی دامنه ودوره تناوب این توری ها اندازه گیری شده اند این توری های برای زمان های نوردهی کوتاه و طولانی دارای دوره تناوب ودامنه متفاوتی هستند نتایج نشان می دهد که مشخصه های توری تابع زاویه تابش باریکه لیزربرسطح فیلم پلیمری است نتایج تجربی بدست آمده با مدل توصیف کننده ناهنجاری وود القای تطابق کامل دارند مشخصه هاص چنین توری ها یی را میتوان با استفاده ازقطبش وزاویه تابش نورکنترل کرد .