سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزداری، مازندران، نور
حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
مرتضی داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زبست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده:

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت نیاز روز افزونی به استفاده از زمین و دیگر منابع موجود احساس می شود. استفاد ه بی رویه و نادرست از منابع موجود باعث شده که هر ساله مساحت زیادی از کشتزارها بر اثر فرسایش نابود شوند. جهت بهبود این وضعیت بحث مدیریت اراضی یا آمایش سرزمین مطرح گردید، بدین معنی که اراضی با توجه به استعدادی که دارند برای کاربری های مختلف انتخاب می شوند. ی کی از فاکتورهای مهم در آمایش سرزمین فرسایش است که در این تحقیق فرسایش توده ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تخریب مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی مناطق حساس به حرکات توده ای بررسی شد. در نهایت نقشه پهنه بندی خطر حرکات توده ای جهت کمک به مدیران در بحث آمایش سرزمین با استفاده از مدل ارزش اطلاعات تهیه شد. ارزیابی مدل حاکی از مناسب بودن این مدل برای پهنه بندی حرکات توده ای است.