سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر فرزام جو – کارشناس ارشد تکتونیک پژوهشکده علوم زمین
محسن شریعت جعفری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
جعفر غیومیان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

درایجادناپایداری شیبهای طبیعی عوامل متعددی موثر میباشند ودربین آنها عوامل ساختاری وزمین لرزه نقش بسزایی دارند گستره مورد مطالعه درحاشیه جاده هراز حدود ۶۵کیلومتری درجنوب آمل دردامنه جنوب البرز واقع می باشد هدف ازاین پژ<وهش بررسی عوامل موثردربروز زمین لغزشهای گستره و تهیه نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش است دراین رابطه عوامل عمده موثر دربروز رانش زمین درگستره ازجمله عوامل ساختاری و وضعیت لرزه خیزی بررسی شد دراین راستا جهت تعیین بیشینه شتاب افقی حرکت زمین و انجام مطالعه زمین زمین ساخت محدوده ای به شعاع ۱۰۰ کیلومتر ازمرکز گستره به روش تحلیلی و بااستفاده ازروابط موجود بین بزرگی امواج سطحی و طول گسله بزرگی قابل انتظار برای هریک ازگسلها را بدست آورده و سپس با اندازه گیری کوتاه ترین فاصله گسلها تا ساختگاه موردنظر و با استفاده ازروابط میرایی موجود بیشینه شتاب افقی برای هریک ازگسلها محاسبه گردید درنهایت با بررسی عوامل موثردررانش زمین نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش ارایه گردید