سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی گریوان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
بدیل پهلوان – شرکت مهندسین مشاور گمانه کار

چکیده:

در مطالعات مربوط به حوزه ژئوتکنیک ، آزمایش های صحرائی در مقایسه با آزمایشهای آزمایشگاهی به دلیل آنکه در این دسته از آزمایشها دستخوردگی نمونه های مورد آزمایش کمتر بوده ، شرایط طبیعی زمین از نظر استرس های وارده و ج هت یافتگی ها ی ساختاری خاک یا سنگ مورد آزمایش بهتر خود را نشان داده و از طرفی آزمایش های برجا حجم بیشتری از زمین را در معرض آزمایش قرار می دهند ، از ارجحیت نسبی برخوردارند . پرسیومتری به عنوان یک آزمایش برجا تمامی این مزایا را دارا بوده و علاوه بر این از دا منه کاربرد وسیعتری در انواع متعددی از سنگها و خاکها کاربرد دارد .
۴۵GC پرسیومترها انواع مختلف و متعددی دارند . پرسیومتر مورد استفاده در این تحقیق ، نوع منارد است ، این نوع از پرسیومترها عمدتا در خاکها و کمتر در سنگها مورد استفاده قرار می گیرند . در این تحقیق سع ی شده است تا نتایج ۱۶۳ آزمایش پرسیومتری که در سنگهای نرم جزیره خارک ( در این تحقیق شامل مارن ، ماسه سنگ ، و رس سنگ سیلتی ) انجام شده ، بررسی و تحلیل شود، در این راستا ابتدا پارامترهای Ko50, Po49, PL48, Gm47, Em46 استخراج شده و سپس تغییرات این پارامترها
نسبت به عمق ( بر حسب متر ) مطالعه شده است . در بخش دوم تحقیق این پارامترها در سه نوع سنگ ،مارن،ماسه سنگ و رس سنگ سیلتی مقایسه شده اند .