سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدصادق طاهر طلوع دل – مربی دانشگاه شهید رجایی- دانشگاه فنی مهندسی گروه عمران

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین میزان نسبت افزایش نفوذپذیری خاکها در شرایط نفوذ همه جهته مشابه شرایط واقعی در مقایسه با ضریب نفوذپذیری یک جهته طبق روشهای ازمایشگاهی متداول آئین نامه ای می باشد به این منظور با ساخت دستگاه نفوذپذیری دو کاره مطابق هدف فوق و تامین شرایط دوگانه در حالت اشباع و نیز حالت بدون فشار جانبی طبق شرایط طبیعی اقدام شده است. نتایج نهایی بدست آمده از تحقیق حاضر نشان دهنده افزایش ضریب نفوذپذیری همه جهته به میزان حداقل ۱۲ برابر ضریب نفوذپذیری یک جهته است.