آنچه در زلزله ژاپن مهم و برجسته است استفاده توأمان مردم و مسئولین دولتی کشور ژاپن از رسانههاي اجتماعی بوده است. این رسانهها اقداماتی از قبیل اطلاعیابی، اطلاعرسانی و ترغیب به ایجاد بسیج عمومی در راستاي کمک به مردم بحرانزده و امداد و نجات را انجام دادهاند؛ اما اعتبار منبع رسانههاي اجتماعی نسبت به رسانههاي جمعی متفاوت است. این تفاوت به نقش دروازهبانی پیام در آنها بازمیگردد.

در رسانههاي جمعی دروازه بانی پیام بیشتر از رسانههاي اجتماعی مانند توییتر، فیسبوك و Mixi دیده میشود. بدین جهت احتمال انتشار پیامهاي کذب و دروغین در آن کم است اما در رسانههاي اجتماعی کاربران هم نقش مخاطب را دارند و هم فرستنده. در مواردي فرستنده و منبع پیام هستند و در مواردي مخاطب و گیرنده پیام؛ بنابراین دروازهبانی پیام در این رسانهها دیده نمیشود. بدین جهت انتشار پیامهاي کذب و شایعهسازي در این رسانهها بیشتر و گسترش آن سریعتر است.

آنچه کشور ژاپن را از سایر کشورها در جهت مقابله با بحران متمایز میکند آمادگی آن و پیشبینی و ایجاد تدابیري براي بحرانهاي محتمل است. وجود زیرساختهاي ارتباطی قوي و گسترده در این کشور امکان دسترسی مردم به راههاي ارتباطی مبتنی بر نت را در زمان بحران فراهم کرده است و باعث تداوم دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات مورد نیاز شده است.