سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی معینی – استادیار گرایش الگوریتم محاسبات گروه مهندسی علوم پایه پردیس دانشکده
سیدحمیدرضا عبداللهی معمارزاده – کارشناس ارشد مهندسی آب و محیط زیست، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
محسن ناصری – کارشناس ارشد مهندسی آب و محیط زیست، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

چکیده:

در اغلب موارد دقت شبیه سازی ها بعلت بروز خطا و اثر آن در نتایج کاهش می یآبد خطا عمدتاً در دو رسته زیر ظاهر می شود: رسته اول؛ خطای ناشی از اطلاعات که خود به دو صورت خطای برداشت و خطای دستگاه ظاهر می شود. رسته دوم؛ شامل خطای مدلسازی می باشد. یکی ازروشهای کاهش خطای مدل بکارگیری فیلتر کالمن است امروزه روشهای توسعه یافته کالمن در بسیاری از سیستم های با فضای حالت خطی و غیر خطی و با تآبع توزیع خطای دلخواه بکارگرفته می شود در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن در فضای حالت خطی نتایج مدل ماسکینگام که جهت یک بازه ۶۳/۲ کیلومتری از رودخانه دز در حد واسط بامدژ و حرمله بکارگرفته شده است اصلاح می شود. برای این منظور دربازه مذکور مدل ماسکینگام مناسب ایجاد شده است. نتایج حاصل از فیلتر مدل فوق با روشهای کاملاً وفقی مقایسه شده و گویای توانایی ملموس و قآبل توجه فیلتر کالمن در کاهش خطای محاسبه نسبت به خطای برداشت است.