سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل دحیماوی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، سازمان آب و برق خوزستان
هادی اهوازیان – کارشناس ارشد سازه های هیرولیکی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با عنایت به حرکت جهانی موفق در واگذاری مدیریت آبیاری، نقش دولت در امر بهره برداری و نگهداری از شبکه ها کاهش یافته و در مقابل، تشکلهای محلی، مسئولیت بهره برداری و نگهداری از شبکه ها را به عهده گرفته اند. واگذاری و انتقال مدیریت به تشکلهای محلی موجود در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی، با مقوله های مکمل نهادهای محلی، دانش فنی، تامین منابع مالی، اعمال مدیریت راهبردی و استراتژی کشاورزی مشخص، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. در راستای کاهش تصدیگری دولت و بررسی امکان اجرای بندهای اصل ۴۴ در بخش آب، سازمان آب و برق خوزستان مقدمات اجرای فرایند انتقال مدیریت آبیاری به تشکلهای محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی را در دستور کار خود قرار داده و مسئولیت اجرا را به مدیریت طرح های مشارکت مردمی واگذار نمود. این سازمان با همکاری اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی، با اهدافی چون فعالیت در زمینه عرضه خدمات تحویل، تقسیم و توزیع آب و بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در محدوده عملیات طرح های توسعه منابع آب ، رهیافت ثبت یا تجدید ساختار تشکل های موجود در محدوده شبکه ها را در دستور کار خود قرار داده است و با تدوین، طراحی و اجرای برنامه زمان بندی فرایند انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران و نیز اجرای برنامه های حمایتی و خدماتی، آموزشی به این تشکلها، توانست تا پایان سال ۱۳۸۶ ، مدیریت آبیاری زمین های زراعی ۳۴۲۲ کشاورز استان در سطحی بالغ بر ۳۶۹۷۹ هکتار را عملا به ۱۴ تعاونی واگذار نماید.