سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود ثقفی نیا –
ناهید نفیسی –
حمیدرضا تقی پور –
یاشار محرم زاده –

چکیده:

در شرایطی که حادثه در نقطه ای دور از دسترس اتفاق می افتد ، امداد رسانی در لحظات اولیه حائز اهمیت است. با توجه به اینکه خونریزی و در نتیجه آن ایجاد شوک هیپوولمیک در تروماهای ناشی از حوادث از علل مرگ و میر مجروحین می باشد . ارائه راهکارهای مناسب جهت به حداقل رساندن این مشکل از ضروری ترین مسائل در استان های محروم کشور ما می باشد که امکان دسترسی و انتقال سریع به مراکز پزشکی دشوار است. هدف از این بررسی تاثیر آموزش علمی احیاء در کاهش مرگ و میر و پیش آگاهی مصدومین ناشی از تروما در منطقه مهران استان ایلام بین سالهای ۸۴-۱۳۸۰ می باشد.
موارد و روشها:
در این مطالعه که چهار سال به طول انجامید ابتا کلاسهای آموزشی علمی احیاء در شهر مهران و پنج شهرک روستایی اطراف آن اجرا شد و سپس تعداد ۴۷۱ مجروح که دچار صدمات ناشی از تصادفات وسیله نقلیه ، انفجار مین و اصابت گلوله شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند . جهت ارزیابی وضعیت فیزیولوژیک مجروحین از معیاری به نام (Physiologic Severity Score) استفاده شد. اطلاعات مربوط به مجروحین در یک فرم جمع آوری اطلاعات که بدین منظور تهیه شده بود ، وارد گردید.
یافته ها:
تعداد ۴۷۱ مجروح در دو گروه امداد گرفته ( گروه اول )شامل ۲۲۶ نفر و گوره امداد نگرفته ( دوم) شامل ۲۴۵ نفر قرار گرفتند. شایع ترین علل ایجاد تروما در هر گروه ، تصادفات رانندگی بود.(۵/۶۱%) متوفق کردن خونریزی بیشترین اقدام اولیه به کار رفته بود که در ۵۰% بیماران انجام شد. میانیگن PSS مجروحین هنگام رساندن آنها به بیمارستان ایلام در دو گروه امداد گرفته و امداد نگرفته به ترتیب ۵۰۵/۷ و ۶/۷۹۹ بوده است. که اختلاف آماری معنا داری بین دو گروه مشاهده شده است. ( فاصله اطمینان ۹۵% برابر با ۳% الی ۹۱۲/۰).
بحث و پیشنهادات:
طی این تحقیق مشخص شد مجروحین که در دقایق اولیه از طرف امداد گرانی که دراین طرح آموزش دیده بودند کمک دریافت کردند، وضعیت فیزیولوژیک بهتری در حین انتقال به بیمارستان ایلام داشتند و مانع از رفتن به فاز غیر قابل برگشت شوک شده است.
با توجه به حادثه خیز بودن کشور و امکانات کم در امداد رسانی و انتقال مجروحین به مراکز مجهز پزشکی ، لزوم ارائه آموزشهای اولیه و ساده به امدادگران برای درمان مجروحین ترومایی ( بخصوص مجروحین در معرض شوک) در شرایط دور از دسترس می تواند باعث درمان بهتر آنها گردد و لذا پیشنهاد می شود که در اولویتهای سستم بهداشت و درمان کشور قرار گیرد.