سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر حسینی زارع – سازمان آب و برق خوزستان- امور آزمایشگاههای منابع آب و خاک و رسوب
نغمه سعادتی –
مسعود بهرامعلی پور –
حسن آخوردزاده –

چکیده:

اندازه گیری وتعیین غلظت موادمعلق رسوبی رودخانه ها همزمان بااحداث شبکه سنجش کمی وکیفی منابع آب دراستان خوزستان درایستگاههای رسوب سنجی که بعضا قدمتی بیش از ۵ الی شش دهه دارنددرحال انجـام مـی باشد . روش نمونه برداری مع مولا توسط دستگاههای نمونه برداردستی ووزنی رسوب معلـق ) D48 و ) D 49 وبـه روش انتگراسیون عمقی ) ) Depth integrated وبطورماهیانه ویابعضا دوباردرماه ویاحتی روزانه انجام می شود درتحقیق حاضرباهدف بررسی میزان وتغییرات غلظت رسوب معلـق درایـستگاههای رسـوب سـنجی مورد مطالعـه باتاکیدبرجنبه های حاصلخیزی واثرات زیست محیطی رسوبات رودخانه صورت پـذیرفت بـدین منظورآمـارطولانی مدت ایستگاههای شاخص رسوب سنجی رودخانه های استان بلحاظ پارامترهای آماری ماکزیمم ، مینیمم ومتوسـط تعیین وموردبررسی واقع گردیده است . وجود غلظتهای رسوب به میزان ۲۵/۸ ، ۱۵/۳ ، ۱۲/۸ ، ۱۴/۸ و ۱۲/۹ گرم درلیتردرایستگاههای رسوب سنجی کارون پل شالو ، کارون گتوند ، کارون اهواز ، دزتله زنـگ ، دزبامـدژ درفـصول پاییز وزمستان حاکی از افزایش وحمل رسوبات معلق درچنین فصول سیلابی وبالاخص همزمان بـا اولـین بارنـدگی های پاییزه می باشد . علاوه برغلظت موادمعلق رسـوبی ازدیگرنکـات قابـل توجـه درایـن تحقیـق انـدازه گیـری پارامترهای فیزیکی وشیمیایی وجنبـه هـای حاصـلخیزی رسـوبات معلـق نظیردرصـدموادآلی . درصـدآهک ، وزن
مخصوص تروخشک وحتی دانه بندی رسوبات خروجی درموقع بازگشایی دریچه ها وتونـل تخلیـه رسـوب پـشت سدهای مخزنی کارون ودز می باشد . وجودرسوب معلق باغلضت ۵۵/۲ ، ۱۴۹/۶ گرم درلیتر درپایین دست تخلیـه رسوبات ازجنبه های اثرات زیست محیطی وکیفیت آب رودخانه ها بسیارحائزاهمیت وقابل تامل مـی باشـد . ۴۶/۲ درصد متوسط آهک وهمچنین ۰/۷۶ درصدمتوسط موادآلی مورداندازه گیری دررسوب ات تخلیه شده از بدنه سـدهای مورداشاره بوده است .