روش تحقیق

این پژوهش به صورت علی- مقایسه ای، توصیفی در نمونه هایی از دو گروه افراد معتاد در حال ترک و افراد غیر معتاد و عادی می باشد.جامعه آماری تحقیق شامل:

-۱کلیه افرادی که برای ترک به مراکز ترک اعتیاد خصوصی در شهر گرگان مراجعه کردند.این مراکز شامل ۹ مرکز اقامتی ترک اعتیاد افراد تحت درمان که از این تعداد ۸ مرکز مردانه و ۱ مرکز زنانه می باشد که با استفاده از آمار شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تعداد کل افراد مراجعه کننده به این ۹ مرکز ۷۴۰ نفر در شش ماه اول سال ۱۳۹۳ می باشد.

۲ -در نهایت، برای انتخاب گروه غیر معتاد و افراد عادی از بین شهروندان شهر گرگان (سایت ورزشی ناهارخوران گرگان که برای ورزش و تفریح به آنجا آمده بودند ) که سابقه سوءمصرف مواد نداشتند و از نظر ویژگی های دموگرافیک شبیه گروه اول بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.حجم نمونه تحقیق با توجه به جامعه آماری و استفاده از فرمول کوکران و خطای براورد ۰/۰۷ و سطح اطمینان ۹۵% ،برای گروه در حال ترک ۲۰۰ نفر و با همین تعداد در خصوص افراد عادی در نظر گرفته ایم. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع نمونه گیری طبقه بندی و تصادفی ساده است.

در انتخاب گروه افراد غیر معتاد نیز از روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از تحقیق از نرم افزار spss 18 شامل آماره های توصیفی (شاخصهای آماری، میانگین، انحراف معیار) و آماره های استنباطی (آزمون نرمال بودن کولموگروف- اسمیرنف، آزمون t, f، آزمون لون همگنی واریانس ها و ) استفاده شد است.