سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
افسون رحمانپور – بخش تحقیقات گیاه شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:
در این تحقیق سعی شد جمع آوری و کاشت ۲ گونه گوجه (Prunus) از تیره رز و نحوه استقرار آنها در قطع اربوراتوم واقع در باغ گیاهشناسی ملی ایران بررسی شود. یکی از اهداف مهم آن استقرار، حفاظت و نگهداری گونه ها و تنوع گونه ای بومی و غیربومی می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که ۲ گونه (.Prunus divaricata Ledeb) و . Prunus spinosa L از ۵ استان جمع شدند در این قطعه استقرار یافتند. به طور کلی استقرار گوجه (Prunus) از طریق نهال انجام شده و بعلت خفتگی بذرهای آن تکثیر از طریق بذر به سهولت انجام نمی شود و مناسبترین روش انتقال و تکثیر از طریق نهال می باشد. مراحل تغییرات فنولوژی گونه های مذکور بررسی و یادداشت گردیدند و نتایچ نشان دادند زمان و شروع رشد رویشی و زایشی این گیاهان تابع دما و نور است و بطور کلی پایه های منتقل شده به قطعه از زنده مانی و رشد خ وبی برخوردارند. آزمایش خاکشناسی از قطعه مذکور نیز انجام شد و نتایج نشان دادند، در صورتیکه آب و هوای مناطق جمع آوری گیاه مغایر با آب و هوای مقصد باشد نیاز به یک دوره نگهداری در همان شرایط انتقال با گلدان از محل جمع آوری را دارد تا در زمان مناسب در قطعه آربواتوم کاشته شود. مناسبترین خاک، همان خاک منطقه جمع آوری شده بوده که در زمان انتقال در بستر گودال حفر شده در قطعه ریخته و سپس با خاک سرند شده قطعه آربوارتوم و ک ود کاملاً پوسیده گاوی (به نسبت ۲ به ۱) پرشد. به طور کلی آبیاری گیاهان، بارانی با نیاز آبی متوسط ۸ میلیمتر در روز و دبی ۲۵ لیتر در هر ثانیه بوده و در صورت نیاز هر گیاه بنابر موطن اصلی آن، آبیاری دستی نیز ا نجام شد.