سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ملایجردی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، کارخانه گندله سازی اردکان، شرکت پامیدکو
حسن حاجی امین شیرازی – ستادیار دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – استادیار دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرهاد عزیز افشاری – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی،مجتمع معدنی وصنعتی چادرملو،شرکت آسف

چکیده:

در مدار فیلتراسیون مجتمع چادرملو از فیلترهای خلا ء استوانه ا ی گردان استفاده شده است . با توجه به لزوم استفاده از کمک فیلتر بدلیل وجود بیش از ۸۰ درصد ذرات کوچکتر از ۶۰ میکرون درپالپ ورود ی به مدار ف یلتراسیون وبالا بودن درصد کدری فیلتریت درمجتمع چادرملو آزمایشات افزودن کمک فیلتر C753 با مقادیر ۰/۲۵, ۰/۸,۱,۲,۴ سی سی بر لیتر انجام گرفت که مقدار ۲cc/lit کمک فیلتربهترین کارایی را با کاهش درصد رطوبت ۲درصدی و کاهش درصد جامد فیلتریت۲/۱ درصدی نسبت به مقادیر د یگر ایجاد کر د . آزمایشاتفیلتراسیون بر اساس شر ایط عملیاتی به منظور تأ ثیر کمک فیلتر بررو ی ظرفیت، میزان رطوبت کیک وزلالی آب خروجی از فیلتر انجام شده است. همچنین در ا ین شر ایط در مقیاس آزمایشگاهی و با مقدار بهینه ۲cc/lit کمک فیلتر، مشخص گردید که در زمان ثابت فیلتراسیون ۱۵ثانیه، زمان آبگیری ۴۵ ثانیه با درصد رطوبت کیک فیلتر ۱۰ درصد ودرصد جامد فیلتریت ۵/۶ درصد بهینه ترین زمان آبگیری می باشد همچنین نسبت بهینه ۳ به ۱بین زمان آبگیری وزمان فیلتراسیون به منظور تنظیم سطح پالپ در وان فیلتر وتنظیم سرعت چرخش استوانه فیلتر درخطوط فرآوری حاصل گردید