سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم عظیمی – مربی مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در فولادهای زنگنزن آستنیتی پایدار شده، گاهی اوقات کاربیدهای تیتانیم (نیوبیو م) در منطقه نزدیکبه خط جوشحل شده و در طی پاسهای بعدی جوشکاری و یا در طی تنشزدایی شرایط لازم برای تشکیل کاربید کروم درمنطقه متاثر از حرارت فراهم میشود. در این منطقه تشکیل این نوع کاربید باعث ایجاد حساسیت شده و درنتیجه خوردگی شیار چاقوئی صورت می گیرد. در این تحقیق مرز دانههای فولاد زنگنزن آستنیتی پایدار شده ۳۴۷ کار سرد شده،که در اثر جوشکاری حساس شده بودند، مورد بررسی قرار گرفته اند. با این هدفکه نحوه تاثیر دوقلویی هابر حساسیت و خوردگی بررسی شود.در حقیقتخوردگی بین دانه ای در فصل مشترکمرزدانه و دوقلویی بررسی شده تا بتوان تاثیر دوقلوی ی بر خوردگی مرز دانه ها را ارزیابی نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که در اثر جوشکاری ممکنست حساسیت به خوردگی بین دانهای در منطقه مجاور جوشبوجود آید اما حضور دوقلو یها موجب افزایشمقاومتبه خوردگی بین دانهای میشود