سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه غریب – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
ابوالفضل مساعدی – استادیار گروه آبیاری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تحقیق حاضر در بخشی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور بررسی نحوه تغییرات زمانی و مکانی بارندگی در محدوده موردمطالعه انجام شده است. عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، توپوگرافی و شرایط اقلیمی سبب شده اند که علاوه بر تغییرات زیاد مقدار بارندگی در مناطق مختلف حوزه تغییرات شدید نیز در زمان وقوع بارندگی بوجود آید.پس از اخذ آمار بارندگی روزانه ۸ ایستگاه باران سنجی که در شرایط مختلف آب و هوایی در حوزه مورد نظر قرار دارند، بررسی ها بر روی آمار ۵ ایستگاه که بر اساس تستهای آماری از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار بودند ادامه یافت. با استفاده از نرم افزارهای Technical Hydrology , Excel میانگین بارندگی هر ماه و تعداد روزهای بارانی هر ماه در کل دوره آماری محاسبه شد. آنگاه تغییرات این کمیتها در پریودهای سالیانه و فصلی بررسی شدند.نتایج تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد روند کاهشی تعداد روزهای بارانی دلیلی بر روند کاهشی و یا افزایشی مقدار بارندگی نمی باشد. فقط درمحدوده یکی از ایستگاه ها نه تنها تعداد روزهای بارانی بلکه میزان بارندگی نیز در هم فصول رو به افزایش است. تنها در ایستگاه های واقع شده در شرایط آب و هوایی نیمه خشک در همه فصول تعداد روزهای بارانی رو به کاهش است در حالیکه در همین محدوده مقدار بارندگی سالیانه نیز از یک روند افزایشی خفیف برخوردار است. در حالیکه عموما مقدار بارندگی فصول بهار و تابستان در حال کاهش می باشد و مقدار بارندگی فصول پاییز وزمستان از یک روند افزایی برخوردار است، ولی بطور کلی یک روند افزایشی در مقدار بارندگی سالیانه و همچنین تعداد روزهای بارانی وجود دارد.