سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سودابه علی احمد کروری – فوق دکترا بیوتکنولوژی جنگل و محیط زیست و مسئول تحقیقات اکوفیزیولوژی و
فاطمه معقولی – کارشناس ارشد علوم گیاهی

چکیده:

برای جداسازی ژئوتیپهای مقاوم هر گونه گیاهی لازم است نحوه عکس العمل آن گونه نسبت به تنش های مختلف مشخص و همچنین دامنه تغییرات تعیین گردد.
برخی از آنزیمها، بخصوص آنزیم پراکسیداز ، از مهمترین منعکس کنند ه های تنش های زیست محیطی به شمار میروند.
این مطالعات روی درختان سالم مستقر در خاکهای شنی منطقه کاشان در چهار تکرار انجام شده است. مطالعات روی درختان ۱۳ ساله در بهمن ماه در فاصله های زمانی ۲، ۴ و۷ روز انجام گرفته اند. برای انجام این مطالعات از روشهای الکتروفورز (با استفاده از ژل پلی آکریل آمید) برای مطالعات کیفی و اسپکتروفتومتر برای مطالعات کمی استفاده گردیده است. نتایج، حاکی از عکس العمل کمی و کیفی آنزیم ها و ایزوآنزیمهای پراکسیداز تحت تاثیر تیمارهای مختلف حرارت، pH , Ec هستند.
از ایننتایج می توان برای جداسازی ژنوتیپ های مقاوم به تنش های استرسهای زیست محیطی استفاده نمود.