سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره حسینی – کارشناس ارشد پرستاری و مربی خدمات بهداشتی مرکز آموزش بهورزی تربت حیدری
علیرضا شجاعی – کارشناس مبارزه با بیماریها و مربی مرکز آموزش بهورزی تربت حیدریه
حسین عشقی – کاردان بهداشت محیط و شاغل در واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان
محمد حسینی – کارشناس بهداشت عمومی ، مدیر آموزش بهورزی تربت حیدریه

چکیده:

این مطالعه یک نوع بررسی میدانی و توصیفی یک متغیره و یک گروها است که در ابتدا با مطالعه متون و دستور العمل مدیریت پسماندهای پزشکی ۳۲ سوال در بخش های جمع آوری ، نگهداری تا دفع و حمل پسماندای پزشکی طراحی شد. روایی فرم مصاحبه و مشاهده با استفاده از روایی محتوا . پایایی آن با استفاده از روش آزمون و باز آزمون بررسی همبستگی گرفته شد که با همبستگی ۹۰ درصد قابل قبول بود . جمع آوری داده ها د رسطح آزمایشگاهها و واحد های دانداپزشکی مراکز بهداشتی درمانی توسط همکاران آموزش دیده با انجام مصاحبه و مشاهده صورت گرفت ، داده ها با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد و برای توصیف داده ها از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی مطلق و نسبی استفاده شد. با توجه به یافته ها و در بررسی مشخص گردید که هم واحد های دندانپزشکی و هم واحدهای آزمایشگاهی در مراکز بهداشتی درمانی در زمینه نحوه جمع آوری پس ماندها در قسمت اینکه نباید رد داخل سطل و کیسه مایعات ریخته شود و سطل زباله بعد از هر بار برداشتن کیسه باید بلا فاصله شسته و خشک شودبیشترین موارد اشکال را داشتند (۷۵%) . در قسمت نگهداری پسماند های پزشکی تا زمان دفع در هیچ کدام از مراکز آزمایشگاهها و واحدهای دندانپزشکی محل مناسبی وجود نداشت که دارای تابلوی واضح و گویا بوده، سیستم تهویه مناسب داشته باشد. دور از دسترس جوندگان باشد، سیستم فاضلاب مناسب داشته باشد و مجهز به کف شوی . لوله کشی آب گرم و سرد باشد میانگین امتیازات مربوط به جمع آوری پس ماندها در چهار آزمایشگاه ۷۷۲ درصد و میانه امتیازات ۷۵% بود. میانگین امتیازات مربوط به نگهداری پس ماندها تا دفع ۱۶۳۲درصد و میانه امتیازات ۳۲ % بود که نسبت به جمع آوری و نحوه جمع آوری از امتیاز پایین تری برخودار بود. در نظارت بر دفع صحیح پس ماندهای پزشکی در مراکز بهداشتی توجه ویژه به محل نگهداری موقت و انباشت پسماندها انجام شود و برای حصول موفقیت در کلیه مراحل جمع آوری و دفع ، تمامی کارکنان بویژه پرسنل بخش خدمات باید تحت آموزش های مداوم قرار گرفته و فعالیت آنها به طور منظم از سوی مسئولین کمیته اجایی دفع پسماند های پزشکی شهرستان پایش گردد. زمایشگاه