سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرشاد خسرویانی – ایران، تهران، خیابان حافظ، ۴۲۴ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندس
محمدمهدی عبادزاده –
سعادت پورمظفری –
قاسم محمدی –

چکیده:

از جمله موارد بسیار مهم و پیچیده در تجزیه و تحلیل هر الگوریتمی، مسئله بررسی همگرایی آن الگوریتم به منظور یافتن پاسخ بهینه سراسری میباشد. زنجیره مارکوف که یکی از اجزای قابلملاحظه در نظریه احتمالات و فرآیندهای تصادفی است، ابزاری شناخته شده رابرای مدلسازی و تجزیه و تحلیل همگرایی الگوریتمهای مکاشفهای در اختیار قرار میدهد. از اینرو در این مقاله، چگونگی مدلسازی یکالگوریتم ژنتیکی کوانتومی با فرض بهرهگیریِ آن از یک کروموزوم، و با توجه به استفاده از یک مدل مارکوف جدید شرح داده و همگرایی الگوریتم مزبور با بهرهگیری از این مدل ریاضی ارائه شده، تجزیه و تحلیل و شرایط لازم برای تحقق این امر، بررسی خواهد شد؛ البته با توجه به این نکته که عملگر ویژه بکار گرفته شده در آن، نوعی عملگر دورانی کوانتومی میباشد