سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی صمدی – گروه بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
عبدالرحمن بهرامی – گروه بهداشت حرفه ای – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن تعیین وضعیت پراکنش ذرات سرب در هوای شهر همدان در محدوده زمانی پژوهش می باشد. در این تحقیق ابتدا خیابان های شهر به سه گروه مناطق پر ترافیک، ترافیک متوسط و کم ترافیک تقسیم بندی شده و پس از انجام پیش آزمون نسبت به تعیین حجم نمونه اقدام گردید در نهایت حدود یکصد نمونه از مناطق مذکور و کلیه پارکینگ های عمومی و پمپ بنزین های محدوده شهر اخذ گردیده و پس از آماده سازی با استفاده از دستگاه جذب اتمی مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج بدست آمده به وسیله آزمون آماری پارامتری بارتلت و آزمون آماری غیر پارامتری Kruskal-Walls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده مشخص می سازد که بین غلظت ذرات سرب در مناطق فوق الذکر و غلظت این ماده در ماههای مختلف پژوهش اختلاف آماری معنی داری وجود دارد. همچنین غلظت این آلاینده در هوای شهر همدان بیشتر از مقادیر مجاز بوده و غلظت ذرات سرب در پارکینگ های عمومی و پمپ بنزین ها با غلظت آن در مناطق کم ترافیک اختلاف آماری معنی داری را نشان میدهد.علیرغم وجود اختلاف عددی بین مقادیر غلظت به دست آمده از نمونه هایی که هم جهت با وزش باد و خلاف جهت وزش باد اخذ گردیده بودند اختلاف آماری معنی داری در این خصوص مشاهده نگردید.و آسیب به ماهیچه های قلبی اشاره نمود. تا کنون مطالعات انجام شده در مورد غلظن ترکیبات سربی در هوای آزاد مختص شهر تهران بوده و نتایج به دست آمده مشخص می سازد که غلظت ذرات سرب از ۰/۶۳ میلی گرم به ازاء هر متر مکعب در سال ۱۹۷۵ به ۳/۶۶ میلی گرم به ازاء هر متر مکعب در سال ۱۹۹۳ افزایش یافته است که این غلظت چندین برابر حد مجاز می باشد. فرسوده بوده اکثر وسائط نقلیه در حال تردد در شهرهای مختلف کشور نیز در افزایش انتشار آلاینده ها مزید بر علت می باشند. با توجه به مطالب فوق الذکر تعیین مقدار غلظت سرب در هوای شهر همدان حائز اهمیت بوده و در نهایت ارائه پیشنهادات کنترلی در صورت توجه سازمان ها و موسسات ذیربط مثمر ثمر خواهد بود.