سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید مظاهری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران
سیدمرتضی صادقی – استادیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله هدف، بررسی و آنالیز نرخ خرابی خطوط هوایی انتقال قدرت در اثر ارتعاشات عرضی ناشی از عوامـل طبیعـی محیط جغرافیایی ( باد و بـرف ) و همچنـین میـزان اثرگـذاری نصب مناسب دمپر های اسـتاک بـریج در کـاهش نـرخ خرابـی خطوط با استفاده از شبیه سازی پارامتر هـا و حرکـات واقعـی خــط انتقــال قــدرت مــیباشــد . بــدین منظــور بــا اســتفاده از پارامتر های فیزیکی و مکانیکی کابل های فشـار قـوی خطـوط انتقال قـدرت – از جملـه صـلبیت خمشـی و کشـش طـولی – حرکات عرضی این خطوط ناشی از عوامل طبیعی اث رگذار بـر خط شبیه سازی شده است . عـلاوه بـر ایـن، بـرای تحلیـل و تعیین میزان اثرگذاری نصب دمپر های استاک بـریج در کـاهش نوسانات خط، دینامیک یک دمپر اسـتاک بـریج نـوع ۲−R بـا تغییر مکان هارمونیک گیره ای که به آن متصل شده اسـت، بـا هدف بررسی پارامتر هـای مـوثر در کـاهش نوسـانات خـط و تعیین نیروی جاذب دینـامیکی وارده از طـرف دمپـر بـه خـط انتقال آنالیز شده است . سپس برای تعیین لزوم نصب مناسـب دمپر استاک بریج و میزان اثرگذاری آن در کـاهش نوسـانات و نرخ خرابی خطوط، با اسـتناد بـه شـبیه سـازی خـط و دمپـر، سیستم با ایـده ای نـو و بـ ا فـرض دمپـر بـه عنـوان جزئـی ازدینامیک سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . در انتها، جهت تایید شبیه سازی های انجـام گرفتـه، نتـایج تحلیلـی حاصـل از شبیه سازی انجام شـده توسـط نـرم افـزار Matlab بـا نتـایج آزمایشگاهی اقتباس شـده از ادبیـات فـن، مقایسـه شـده انـد . همچنین برای نمایش مقدار کارآمدی و لـزوم نصـب مناسـب دمپر استاک بریج در کاهش نوسانات و نـرخ خرابـی خطـوط،میزان ارتعاشات عرضـی خطـوط مختلـف انتقـال قـدرت درهنگام نصب دمپر با حالت های بدون دمپر و نصب غیر مناسب مقایسه شده اند .